“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Estatuts de l'AMPA
Els Estatuts són una eina clau i molt important per a tota associació, també per a l’AMPA, ja que estableixen el règim legal del seu funcionament.

Són requerits per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Han d’estar legalitzats i inscrits en el Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya, amb el seu corresponent número de registre.ESTATUTS DE L'AMPA LES FONTS


Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Les Fonts està  constituïda a la població de Gelida i es regeix per aquests  estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament  d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions     (DOGC 2423, d'1 de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de  març, reguladora del dret l'associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
L'associació no té ànim de lucre.

Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, a les mares, als pares i els tutors, els professors i  els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació de mares i pares dels alumnes en la gestió del centre.
c) Assistir a les mares i pares dels alumnes en l’exercici del  seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació de mares i pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col•legiats.
e) Facilitar la col•laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col•laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.      
g) Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant  des  del   vessant cultural  com  de l'específic de  responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Article 3
Ei domicili de l'associació queda fixat al carrer Enric Prat de la Riba, 9 de Gelida, i el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis

Article 4
Poden ser socis de l'associació les mares i pares   o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tal a l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l'article 5è d'aquests estatuts.
Podran admetre's també, amb els mateixos tràmits, socis/es- col·laboradors/es quins/es fills/es estiguin interessats/des en participar en les activitats extraescolars organitzades per aquesta associació perd que no siguin alumnes d'aquest Centre. Aquests/es soci/es tindran veu a l'assemblea general, però no vot, ni poden ser tampoc membres de la seva Junta Directiva.

Article 5
Són drets dels socis:
a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en  les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els     quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals, tret dels socis/es col.laboradors/es segons l'article 4art.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l'associació.
f) Els socis de ple dret, sol.licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l'Assemblea General extraordinària, promovent el 20% de les signatures precises per a la seva convocatòria.
g) Ésser escoltat/da prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries que puguin afectar-lo/a.

Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.
c) Comprometre's amb les finalitats de l'associació i mantenir una conducta coherent amb les mateixes.
d) Participar en la vida de l'associació i assistir a les reunions de la seva Assemblea General.

Article 6
Els socis poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels  motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president.
2. Per deixar de reunir les condicions indicades a l'article 4art.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l'entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és receptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de donar audiència al soci.
L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. EL soci hi pot  recórrer davant l'Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què li ha estat notificat l'acord.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 7
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació, i està formada en igualtat de drets i deures, per dret i deures, per dret propi irrenunciable, per tots els socis i sòcies de ple dret que hi assisteixin. També hi poden assistir, amb veu però sense vot, els socis col•laboradors
2. Els membres de l'associació que son mares o pares d'alumnes, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i  controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de   l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol•licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 9
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre Setembre i Juny, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho  sol·liciti   un nombre d'associats no inferior al 20%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol licitud.

Article 10
1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar set dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. EL redactat de l'acta de cada reunió, el farà el secretari o qualsevol membre de la Junta que ho demani, que han de signar el secretari i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 11
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 20% dels associats pot sol•licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació, tret dels socis col•laboradors.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federacíó amb associacíons similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.
5. Sistemes alternatius per a la resolució dels conflictes:
Tanmateix, per tal d'evitar la judicialització dels conflictes, les controvèrsies derivades dels acords adoptats per l'assemblea general es podran sotmetre, per acord de la mateixa, a la mediació o arbitratge de l'òrgan de govern de la FAPAC, o del de la corresponent Delegació seva, o de la persona qui aquesta designi, que haurà d'acceptar prèviament l'encàrrec.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, composta pel president, el vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuIda per l'associació.

Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un periode de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits, també es podrà canviar de càrrec dels de la Junta.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el   qual se n'exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc.
Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera   més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les   decisions preses' per l'Assemblea General, d'acord amb les   normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts
- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc  de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi  en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a    l'article 28.
m) Resoldre provisionalment-qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16
1. La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop al més. Ordinàriament es farà un dia i a una hora fixa. Extraordinàriament,  sempre que la convoqui el President o qui, el substitueixi, o un mínim d'un terç dels seus membres.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui' amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•licita un terç dels membres que la componen.

Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple del total de membres, i en cas de no poder assistir es delegarà per escrit el vot a un altre membre de la Junta.

Article 18
Impugnació dels acords de la Junta Directiva
a) Els acords de la Junta Directiva poden ésser impugnats, per escrit, per qualsevol membre d'aquesta en el termini de trenta dies des de que s'adoptin. Resoldrà aquesta impugnació, en    primera instància, la mateixa Junta Directiva, i en segona i última, l'Assemblea General.
b) Els membres de l'associació poden impugnar els acords de la Junta Directiva, si ho fan conjuntament un vint per cent dels socis/es de ple dret. Aquests presentaran la impugnació      mitjançant escrit adreçat a l'assemblea general i presentat davant la Junta Directiva en el termini de trenta dies de la presa de l'acord impugnat. Simultàniament es demanarà la      convocatòria de l'assemblea general extraordinària en la forma prevista a l'article 9.2 d'aquests estatuts.
c) Si hi ha terceres persones afectades pels acords, l'anul•lació s'ha d'instar davant             l'òrgan judicial       que      correspongui.

Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en  una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho,  amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants  mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats  que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre  d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En  iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta  de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és  procedent.

Capítol V. EL president i el vice-president 

Article 21
1. Són pròpies del president les funcions següents amb caràcter de  orientació:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació  de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General  com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea  General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari  de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a  les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel  vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de. quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23
EL secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
Pel redactar de les actes s'aplicarà el mateix que a l'article 10.4

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30
L'associació podrà dotar-se d'un Reglament de Règim Intern, que aprovarà, en aquest cas, l'assemblea general. Aquest reglament podrà detallar l'organització interna de l'associació i el règim concret de funcionament de cada activitat o servei que desenvolupi o gestioni l'associació.

Article 31
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 32
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. EL romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Capítol XI. Modificació d'estatuts

Article 34
Aquests estatuts continuen sent  els mateixos aprovats a la Assemblea General Extraordinària de data 29 de juny de 2005, únicament incorporant la modificació de la denominació de l'associació, acordada a la Assemblea General Extraordinària de data 17 de gener de 2006 segons consta en el certificat corresponent.


Gelida, 7 de gener de 2009

Consulta la versió registrada

Núm. d'inscripció 32993
Data de resolució: 19/03/2009
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

NOTÍCIES DE GELIDA