“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Convocatòria d´eleccions per a la constitució del Consell EscolarEn base a la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics, es posa en marxa el procés per a la renovació parcial dels sectors electius dels consells escolars de tots els centres públics. El procés s’inicia el dia 7 de novembre i ha d’estar acabat el dia 22 de desembre de 2016.

Composició del Consell Escolar del nostre centre:
- El/la director/a.
- El/la cap d'estudis.
- Un/a regidor/a o representant de l'ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.
- 5 representants del professorat.
- 5 representants de pares i mares, inclòs un membre de l´AMPA.
- Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.
- El/la secretari/ària del centre (amb veu i sense vot).

Procediment d’elecció.
- Cada persona amb dret a vot pot votar un nombre màxim de candidats o candidates igual al nombre de representants del sector en el Consell Escolar.
- No s’admet la delegació de vot, ni el vot per correu.
- En el sector pares i mares, el dret de vot el pot exercir el pare i la mare de l’alumne/a.
- Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants.

Candidatures
- Poden ser candidats/es del sector de pares: els pares, mares i tutors/es d’alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquests i figuren en el corresponent cens electoral.

Aquest any hi ha eleccions per renovar dos representants dels pares i mares.

Calendari electoral

Inici del procés. Convocatòria d’eleccions.
7 de novembre
Publicació de censos electorals provisionals
7,8 i 9 de novembre
Termini per presentar reclamacions al cens electoral.
9, 10 i 11 de novembre
Sorteig per designar els vocals de les meses electorals
14 de novembre
Aprovació i publicació dels censos electorals definitius
11 de novembre
Constitució de les meses electorals
15 de novembre
Presentació de candidatures
Del 7 al 18 de novembre
Publicació de la llista dels candidats
21 de novembre
Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a dels sector de pares i mares.
18 de novembre
Període electoral - VOTACIONS
29 de novembre (de 15:30 a 17:30)
Últim dia per constituir el Consell Escolar renovat
22 de desembreNOTÍCIES DE GELIDA