“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Drets i deures dels socis i sòcies de l´AMPAUs informem dels drets i deures dels socis i sòcies de l'AMPA segons els estatuts.


Article 5

Són drets dels socis:

a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en  les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els     quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals, tret dels socis/es col·laboradors/es segons l'article 4art.

c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.


e) Consultar els llibres de l'associació.

f) Els socis de ple dret, sol.licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l'Assemblea General extraordinària, promovent el 20% de les signatures precises per a la seva convocatòria.

g) Ésser escoltat/da prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries que puguin afectar-lo/a.


Són deures dels socis:

a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.

c) Comprometre's amb les finalitats de l'associació i mantenir una conducta coherent amb les mateixes.

d) Participar en la vida de l'associació i assistir a les reunions de la seva Assemblea General.Consulta la versió registrada dels Estatuts

Núm. d'inscripció 32993
Data de resolució: 19/03/2009
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

NOTÍCIES DE GELIDA